Bootstrap Slider
  • บริการรมยาบนเรือเดินสมุทร

           ทุกๆขั้นตอนมาตรฐานของเราในการปฏิบัติงานบนเรือเดินสมุทรจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ (IMO) โดยทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องการให้บริการรมยาฯ ในกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานของระบบคุณภาพของเรา ทีมงานรมยาฯจะปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างเคร่งครัดในฐานะเป็นผู้ให้บริการรมยาฯที่ได้รับมอบหมายบนเรือเดินสมุทรลำนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเรามุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและด้วยความปลอดภัยของทุกฝ่าย สำหรับทุกๆชนิดของการรมยา เช่น การรมยาโดยทั่วไปที่ใช้สารรมฯ เมทิลโบรไมด์ หรืออะลูมิเนียมฟอสไฟด์ และการรมยาโดยอาศัยการหมุนเวียนแก๊สภายในภาชนะรมยานั้นๆ มาช่วยให้การรมยามีประสิทธิภาพมากขึ้น (เป็นการจัดการรมยาขณะที่เรืออยู่ในระหว่างการเดินทาง) ...

 

  • บริการรมยาในตู้สินค้า

  •            Bf ได้ให้บริการรมยาและดีแก๊สอย่างมีประสิทธิภาพกับทุกๆตู้สินค้าที่ได้รับมอบหมาย ลูกค้าของเราจะได้รับการตอบสนองและให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลาจากทีมงานที่ขยันขันแข็งในแต่ละชิปเม้นท์
    กรณีพิเศษเช่นการส่งสินค้าไปประเทศปลายทางออสเตรเลีย เราเป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับและรับรองจาก หน่วยงานกักกันพืชของประเทศออสเตรเลีย (AQIS) ให้ทำการรมยาสินค้าในตู้สินค้าเพื่อการส่งการส่งออกไปยังออสเตรเลียได้

               บริการรมยาในตู้สินค้านี้เราได้ปฏิบัติและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานราชการไทย กรมวิชาการเกษตร ในอันที่จะเข้ามาร่วมตรวจสอบการทำงานบริการรมยาฯ รับรองการรมยาฯ และออกใบรับรองสินค้าปราศจากศัตรูพืช ให้ผู้ส่งออก สำหรับ ชิปเม้นท์ นั้นๆ


  • บริการรมยาในคลังสินค้าของลูกค้า รมยากองสินค้า รมยาในไซโล

           Bf จัดทำแผนบริหารจัดการการรมยาในแต่ละกรณีโดยครอบคลุมทุกขั้นตอนคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การเข้าไปตรวจประเมินพื้นที่เป้าหมาย วิเคราะห์ วางแผน และเตรียมการในการปฏิบัติการรมยา ก่อนการรมยา ระหว่างการรมยาและ หลังการรมยาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและด้วยความปลอดภัย เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่าสิบปีและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรมยา ซึ่งเราคาดหวังว่าลูกค้าของเราจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ขั้นสุดท้ายของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้...

  • การรมยาในโรงงานอุตสาหกรรม
  •            การบริการรมยาชนิดนี้ต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ความปลอดภัยเกี่ยวกับสินค้าที่อาจคงค้างอยู่ในสายการผลิต ก่อนหน้า อยู่ระหว่างหรือ หลังจากระยะเวลารมยาก็ตาม แต่ต้องเป็นความปลอดภัยสำหรับพนักงานของลูกค้าเจ้าของสถานที่ด้วย เราต้องทำการเข้าตรวจสอบประเมินก่อนที่จะปฏิบัติการรมยาทุกครั้งเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หามาตรการรมยาที่ถูกต้องและได้ผลดีและอย่างปลอดภัย ...

 
 
Copyright © 2010 BF. All rights reserved.