เมทริลโบรไมค์, 98, 99.4

อลูมิเนียมฟอสไฟด์ 57%

ผ้าพลาสติกคลุมกองรมยาทุกไซด์/ทุกขนาด

อุปกรณ์รมยาทุกชนิด

 


            บริษัทบางกอก ฟูมิเคชั่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2549 ด้วยเงินทุน 1,000,000.00 บาท  โดยได้ดำเนินธุรกิจหลัก คือ การรมยากำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จึงทำให้การดำเนินธุรกิจ ได้พัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงได้พัฒนาบุคลากรทุกสายงานจนได้รับมาตรฐานสากล และถึงปัจจุบันนี้ ปี 2553 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) เพื่อขยายงานและพัฒนากิจการต่อไป

ใบสั่งการรมยา
ใบสมัครงาน
ภพ. 20
 
Copyright © 2010 BF. All rights reserved.