ประวัติ บริษัท


            บริษัทบางกอก ฟูมิเคชั่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2549 ด้วยเงินทุน 1,000,000.00 บาท โดยได้ดำเนินธุรกิจหลัก คือ การรมยากำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จึงทำให้การดำเนินธุรกิจ ได้พัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงได้พัฒนาบุคลากรทุกสายงานจนได้รับมาตรฐานสากล และถึงปัจจุบันนี้ ปี 2554ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) เพื่อขยายงานและพัฒนากิจการต่อไป


วัตถุประสงค์
         ต้องการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบสากลในด้านการรมยากำจัดแมลงศัตรูพืชและด้านการบริการด้านต่างๆ


เป้าหมาย
         ทำให้งานบริการให้มีมาตรฐานและตรงไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางและกำหนดไว้


บริการ

 1. บริการรมยากำจัดแมลงศัตรูพืช
  • รมยากำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อการส่งออก
  • รมยากำจัดแมลงเพื่อใช้ในโรงเก็บ
 1. รับตรวจสอบคุณภาพสินค้าทางการเกษตร
 2. บริการยื่นและรับเอกสารจากกรมวิชาการเกษตร

สินค้า  

 • เมทริลโบรไมค์, 98, 99.4
 • อลูมิเนียมฟอสไฟด์ 57%
 • ผ้าพลาสติกคลุมกองรมยาทุกไซด์/ทุกขนาด

อุปกรณ์รมยาทุกชนิด

 • หน้ากากป้องกันสารพิษ
 • หม้อกรอง
 • หัวปล่อยยา (DISPENSER)
 • ท่อทราย
 • หม้ออุ่นแก๊ส (VAPOURIZER)
 • สายปล่อยแก๊ส (GASSING LINE)
 • เทปกาว/ เทปผ้า
 • ถุงผ้าใส่เม็ดฟอสฟีนส์
 • ตะเกี่ยงตรวจสอบการรั่วของแก๊ส (HALIDE DETECTOR LAMP)
 • สายวัดความเข้มข้นแก๊ส (GAS LEAK DETEETOR)
 • อุปกรณ์วัดความเข้มข้นแก๊ส (FUMISCOPE)
 • ชุดวัดความเข้มข้นแก๊ส (DETEETOR TUBE/ DETEETOR PUMP)

 

 
Copyright © 2010 BF. All rights reserved.